Személyes adatok és banktitok védelme

Az MKB Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) weboldalainak használata során az ügyfelektől a Bank tudomására jutott személyes adatok kezelésére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései vonatkoznak.

A Bank személyes adatot az érintett ügyfél által előzetesen, írásban megadott hozzájárulás alapján kezel. A 16. életévét betöltött kiskorú ügyfél hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozat érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos hozzájárulása szükséges, amelyet a Bank minden esetben beszerez az adatkezelés végzéséhez.

Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja a Bank ügyféllel kötött szerződésének végrehajtása, a megkötött szerződés, illetve a vonatkozó banki üzletszabályzat tartalmaz minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintett ügyfélnek ismernie kell, beleértve a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, továbbá adatfeldolgozó igénybevételét. Mindezeken túl a szerződés tartalmazza az ügyfél írásbeli hozzájárulását adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.    

Az ügyfél kérelmezheti a Banknál tájékoztatását a Bank által kezelt személyes adatai kezeléséről, kezdeményezheti továbbá személyes adtainak helyesbítését, valamint azok törlését vagy zárolását.

Az elektronikus levelező rendszeren küldött adatokat, illetve információt - erre vonatkozó külön írásbeli megállapodás hiányában - nem küldi el a Bank az ügyfél részére más továbbítási módon, kivéve, ha jogszabály vagy a Bank üzletszabályzata ettől eltérően rendelkezik. A Bank nem felel az elektronikus úton történő hibás kézbesítésből eredő károkért, illetve személyiségi jogi sérelmekért, ide értve a műszaki-technikai vagy a rendszer tökéletlen működéséből eredő nem megfelelő kézbesítést, adattovábbítást, adatvesztést is. A Bank nem felel az elektronikus levélben továbbított adatok és információk bizalmasságának, sértetlenségének elvesztéséért sem, ha az az elektronikus továbbítással hozható kapcsolatba. A Bank az elektronikus kommunikációt megszünteti, ha azt az ügyfél kéri.

Az interneten a Bank tudomására jutott, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény alapján banktitoknak minősülő adatokat a Bank az e törvényben meghatározott szabályoknak megfelelően kezeli.

Harmadik féltől származó mérőkódok (web beacon) használata:

A weboldalunk böngészése közbeni felhasználói viselkedés elemzése céljából a Yahoo!-tól és a Google-tól származó mérőkódokat (web beacon-t) használunk. Az ezen és egyéb website-okról gyűjtött anonim információkat a Google is felhasználhatja termékei, szolgáltatásai fejlesztése érdekében, valamint arra, hogy az Ön számára releváns hirdetéseket közvetítsen. Amennyiben további információt szeretne megtudni erről a gyakorlatról, vagy tudni szeretné, milyen lehetőségei vannak arra, hogy a Google ne használja fel az Önről szerzett információkat, kattintson ide.

Bejelentkezés